Regulamin organizacyjny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Regulamin organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Podstawą prawną Regulaminu organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach zwanej dalej „biblioteką” jest ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 1997 r. nr 85 poz. 539 z pózn. zm.), ustawa z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. 2001 nr 13 poz. 123) oraz statut nadany uchwałą nr CLXXXIX/01/01 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.01.2001 r.
 2. Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną biblioteki, zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych i podstawowe obowiązki służbowe pracowników oraz pracowników na stanowiskach kierowniczych.
 3. Wprowadza się:
  • graficzny schemat organizacyjny biblioteki jako załącznik nr 1 do Regulaminu,
  • wykaz stałych komisji działających przy dyrektorze jako załącznik nr 2 do Regulaminu.

Rozdział II
Struktura organizacyjna

§2

 1. Funkcjonowanie biblioteki opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego przyporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.
 2. Na czele biblioteki stoi Dyrektor, powołany przez Burmistrza Miasta Lędziny.
 3. W skład biblioteki wchodzą:
  • Dyrektor,
  • Główny Księgowy,
  • Biblioteka Centralna:
   1. Wypożyczalnia Uniwersalna,
   2. Czytelnia,
  • Filia nr 1:
   1. Wypożyczalnia Uniwersalna,
   2. Czytelnia,
   3. Czytelnia dla dzieci.

Rozdział III
Zakres działania dyrektora

§3

 1. Dyrektor podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz, współpracuje z władzami administracyjnymi, organizacjami politycznymi i społecznościami oraz instytucjami. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za działalność biblioteki.
 2. Do podstawowych zadań Dyrektora należy:
  • opracowanie i realizacja planów działalności podstawowej i finansowej, sprawozdawczość w tym zakresie,
  • prawidłowa organizacja pracy, tworzenie struktur organizacyjnych,
  • koordynacja pracy dyrekcji oraz pracowników poszczególnych działów (komórek) i filii,
  • decyzje osobowe i działania motywacyjne,
  • nadzór nad doskonaleniem zawodowym pracowników,
  • współpraca międzyinstytucjonalna,
  • kontakty z władzami samorządowymi, środowiskiem czytelniczym,
  • koordynacja promocji biblioteki w środowisku,
  • opracowanie strategii rozwoju sieci bibliotecznej,
  • racjonalna gospodarka majątkiem biblioteki.
 3. W zakresie obsługi administracyjno-kadrowej do zadań dyrektora należy:
  • rozbudowa i modernizacja bazy bibliotecznej,
  • remonty bieżące i kapitalne,
  • zaopatrywanie bibliotek w sprzęt, materiały i odzież ochronną oraz kontrola ich wykorzystania,
  • konserwacja sprzętu,
  • ewidencja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,
  • zabezpieczenie ochrony mienia oraz kontrola oszczędnego gospodarowania energią, materiałami i sprzętem,
  • zabezpieczenie właściwej ochrony przeciwpożarowej obiektów,
  • zabezpieczenie odpowiednich warunków BHP,
  • organizowanie szkoleń pracowników w zakresie BHP i p. poż,
  • prowadzenie sekretariatu,
  • obsługa narad, odpraw, konferencji itp.,
  • prowadzenie archiwum zakładowego,
  • załatwianie formalności związanych z przyjmowaniem, awansowaniem, przeszeregowaniem, przenoszeniem, odznaczaniem, nagradzaniem i karaniem pracowników,
  • prowadzenie akt osobowych pracowników,
  • planowanie zatrudnienia i osobowego funduszu płac,
  • kontrola dyscypliny pracy,
  • przyjmowanie, ewidencjonowanie i przestrzeganie terminowości w załatwianiu skarg i wniosków pracowników,
  • załatwianie spraw związanych z wyjazdami służbowymi,
  • prowadzenie spraw socjalno-bytowych,
  • organizowanie imprez okolicznościowych.
 4. W zakresie instruktażu do zadań Dyrektora należy:
  • instruktaż i kontrola w centrali i filii bibliotecznej własnej sieci w zakresie organizacji zbiorów, udostępniania i pracy z czytelnikiem,
  • prowadzenie różnych form doskonalenia zawodowego dla pracowników,
  • organizacja praktyk dla nowo zatrudnionych pracowników oraz praktyk wakacyjnych dla uczniów i studentów,
  • konsultacja w sprawach organizacji i działalności bibliotek innych typów na indywidualne zapotrzebowanie,
  • współpraca z innymi bibliotekami (Biblioteka Śląska w Katowicach oraz miejskie biblioteki publiczne gmin ościennych).
 5. Dyrektor może upoważnić pracowników do podejmowania decyzji i rozstrzygnięć nie określonych niniejszym Regulaminem.

Rozdział IV
Podstawowe obowiązki służbowe pracowników na stanowiskach kierowniczych

Rozdział V

 1. Stanowisko ds. Gromadzenia i opracowania zbiorów

  Do jego zadań należy:

  • w zakresie gromadzenia:
   • ustalanie zasad doboru wszelkich materiałów bibliotecznych zgodnie z przyjętym kierunkiem gromadzenia podyktowanym potrzebami środowiska czytelniczego,
   • udział w pracach Komisji ds. zakupu zbiorów,
   • uzupełnianie zbiorów biblioteki centralnej i jej filii, drogą zakupu, darów, wymiany, depozytu,
   • gromadzenie zbiorów dla placówek przewidzianych do uruchomienia zgodnie z planem rozwoju sieci,
   • ewidencja sumaryczna i szczegółowa zbiorów,
   • ustalanie ilościowych i jakościowych kryteriów nabywanych materiałów bibliotecznych; przekazywanie ich filii,
   • prenumerata czasopism,
   • uzgadnianie z Głównym Księgowym stanów ilościowych i wartościowych zbiorów całej sieci,
   • prowadzenie katalogu centralnego i kartotek pomocniczych,
  • w zakresie opracowania:
   • ustalanie zasad dotyczących opracowania zbiorów,
   • opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów dla całej sieci zgodnie z obowiązującymi normami,
   • prowadzenie komputerowej bazy danych zbiorów bibliotecznych całej sieci,
  • realizacja praktyk studentów bibliotekoznawstwa i innych kierunków studiów w zakresie zagadnień objętych zadaniami działu i innych.
 2. Biblioteka centralna i filia.

  Biblioteka centralna jest ośrodkiem koordynującym dla sieci bibliotecznej obsługującej teren Gminy Lędziny.

  Zadaniem biblioteki centralnej w zakresie udostępniania jest zaspokojenie potrzeb czytelniczych mieszkańców środowiska, w którym działa oraz nietypowych (poszerzonych) potrzeb czytelniczych mieszkańców całego miasta.

  W skład biblioteki centralnej wchodzą:

  1. Czytelnia ogólna,
  2. Wypożyczalnia Uniwersalna.

  Wypożyczalnia Uniwersalna i Czytelnia ogólna są przystosowane do obsługi czytelników powyżej 15 lat.

  Do zadań Czytelni ogólnej należy:

  • udostępnianie materiałów bibliotecznych zgodnie z obowiązującym regulaminem,
  • udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych użytkownikom indywidualnym i zbiorowym (ustnie, telefonicznie, pisemnie),
  • prowadzenie katalogów kartkowych i kartotek pomocniczych,
  • obsługa stanowiska internetowego,
  • świadczenie usług ksero na rzecz czytelników biblioteki i osób z zewnątrz,
  • sporządzanie zestawień bibliograficznych dla potrzeb czytelników, instytucji, organizacji,
  • bieżąca akcesja czasopism,
  • propagowanie zbiorów biblioteki oraz zakresu i rodzaju świadczonych usług w szczególności poprzez:
   1. opracowanie informacji dla prasy, radia, TVP itp.,
   2. obsługę wycieczek zbiorowych w bibliotece centralnej, prowadzenie lekcji bibliotecznych i innych zajęć z zakresu bibliografii i informacji,
   3. przygotowanie materiałów do wystaw bibliotecznych organizowanych na terenie biblioteki i poza nią,
   4. opracowanie materiałów popularyzujących bibliotekę i jej działalność (informatory, plakaty, afisze itp.),
   5. współpraca z innymi bibliotekami i ośrodkami informacji w zakresie działalności informacyjno-bibliograficznej,
   6. udział w Komisji d/s zakupów.

  Do podstawowych zadań Czytelni Ogólnej i Wypożyczalni Uniwersalnej należy:

  1. w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów:
   • zbieranie i opiniowanie dezyderatów czytelniczych i przekazywanie ich pracownikowi na stanowisku ds. Gromadzenia i opracowania zbiorów,
   • przyjmowanie książek z Gromadzenia i opracowania zbiorów oraz innego rodzaju nabytków,
   • przysposobienie techniczne zbiorów,
   • wycofywanie książek według zaleceń Komisji ds. selekcji zbiorów,
  2. w zakresie udostępniania:
   • rejestracja czytelników,
   • udostępnianie zbiorów prezencyjne i na zewnątrz,
   • dopożyczanie i wypożyczanie zbiorów z placówek własnej sieci,
   • organizowanie i upowszechnianie czytelnictwa (wystawy, wystawki, lekcje biblioteczne, konkursy, odczyty, prelekcje i inne),
   • współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi biblioteki,
   • współpraca z innymi bibliotekami, szkołami, organizacjami, instytucjami oraz stowarzyszeniami kulturalnymi i oświatowymi,
  3. w zakresie administracji:
   • prowadzenie dziennika statystycznego, sporządzanie statystycznych sprawozdań miesięcznych i rocznych GUS,
   • sporządzanie rocznych planów pracy oraz sprawozdań z działalności,
   • prowadzenie postępowania o zwrot książek od czytelników,
   • pobieranie opłat regulaminowych,
   • przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.,
   • zabezpieczenie mienia, urządzeń i pomieszczeń bibliotecznych,
   • zgłaszanie do Dyrektora wniosków w sprawie remontu lokalów oraz naprawy sprzętu i urządzeń,
   • troska i dbałość o estetykę pomieszczeń.

  Filia biblioteczna stanowi komórkę organizacyjną biblioteki centralnej zlokalizowaną poza jej obrębem; służy przede wszystkim mieszkańcom dzielnicy, na terenie której działa.

  Filia świadczy usługi na rzecz czytelnika dziecięcego i dorosłego zgodnie z obowiązującym regulaminem.

  Do podstawowych zadań filii należy:

  1. w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów:
   • zbieranie i opiniowanie dezyderatów czytelniczych i przekazywanie ich kierownikowi ds. gromadzenia i opracowania zbiorów,
   • prowadzenie ewidencji szczegółowej wpływów i ubytków oraz stosownej dokumentacji,
   • przysposobienie techniczne zbiorów,
   • bieżąca akcesja czasopism,
   • prowadzenie katalogów i ich melioracja,
   • prowadzenie kart stanu jakościowego i wartościowego zbioru oraz uzgadnianie wartości majątkowej,
  2. w zakresie udostępniania:
   • rejestracja czytelników,
   • udostępnianie zbiorów prezencyjne i na zewnątrz,
   • dopożyczanie i wypożyczanie zbiorów z placówek własnej sieci,
   • udzielanie informacji indywidualnych i zbiorowych oraz ich ewidencja,
   • organizowanie i prowadzenie upowszechniania czytelnictwa (wystawy, wystawki, lekcje biblioteczne, konkursy, odczyty, prelekcje i inne),
   • współpraca z innymi bibliotekami i szkołami,
  3. w zakresie administracji:
   • prowadzenie dziennika statystycznego, sporządzanie statystycznych sprawozdań miesięcznych i rocznych GUS,
   • sporządzanie rocznych planów pracy oraz sprawozdań z działalności,
   • prowadzenie postępowania o zwrot książek od czytelników,
   • pobieranie opłat regulaminowych,
   • przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.,
   • zabezpieczenie mienia, urządzeń i pomieszczeń bibliotecznych,
   • zgłaszanie do Dyrektora wniosków w sprawie remontu lokalów oraz naprawy sprzętu i urządzeń,
   • troska i dbałość o estetykę pomieszczeń,
   • udział w doborze i gromadzeniu książek, czasopism, ewentualnie innych zbiorów o tematyce i formie dostosowanej do kulturalnych i zdrowotnych potrzeb czytelników niepełnosprawnych i chorych,
   • udostępnianie zbiorów na miejscu oraz systematyczne, w ustalonym terminie, dostarczanie książek do łóżek czytelnikom obłożnie chorym,
   • upowszechnianie czytelnictwa poprzez stosowanie różnych form informacji o książce; realizacja wybranych form oświatowych dostosowanych do potrzeb środowiska ludzi chorych.
 3. Stanowisko Głównego Księgowego

  Zajmuje się obsługą finansowo-księgową biblioteki.

  Do zadań Głównego Księgowego należy:

  • prowadzenie księgowości zgodnie z przepisami obowiązującymi jednostki organizacyjne resortu kultury i sztuki,
  • organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów oraz środków pieniężnych,
  • opracowanie projektów planu finansowego,
  • kontrola gospodarki materiałowej,
  • przedkładanie dyrektorowi okresowych analiz dotyczących spraw finansowych,
  • sporządzanie list płac i wynagrodzeń oraz innych świadczeń pieniężnych dla pracowników,
  • załatwianie spraw ubezpieczeniowych, rentowych, wniosków o emeryturę oraz wydawanie zaświadczeń w związku z zatrudnieniem,
  • prowadzenie sprawozdawczości GUS dotyczącej zatrudnienia.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

Zmiany w Regulaminie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego

Dokument można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie  PDF  (466 KB) .

Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego

Dokument można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie PDF (69 KB) .

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach
Data utworzenia:2015-09-01
Data publikacji:2015-09-01
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Wicik
Osoba wprowadzająca dokument:Przemysław Czerniak
Liczba odwiedzin:2759