Jesteś tutaj: Start / Statut

Statut

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach zwana dalej "Biblioteką" została na mocy aktu erekcyjnego z dnia 01.04.2001 r. jest instytucją kultury i działa na podstawie:
- Na podstawie art. 9 i art. 13 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
- Ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
- Niniejszego Statutu.

§ 2.

Siedzibą Biblioteki i terenem jej działania jest miasto Lędziny.

§ 3.

Organizatorem Biblioteki jest miasto Lędziny, które zapewnia warunki jej działalności i rozwoju na poziomie odpowiadającym jej zadaniom i wymogom współczesności.

§ 4.

Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

§ 5.

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 6.

Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje Burmistrz Miasta.

§ 7.

1. W zakresie merytorycznym i szkoleniowym Biblioteka korzysta z pomocy biblioteki powiatowej.
2. W sprawach wykraczających poza możliwości organizacyjne biblioteki powiatowej może bezpośrednio korzystać z pomocy Biblioteki Śląskiej, pełniącej w woj. śląskim ustawowe funkcje właściwe dla wojewódzkiej biblioteki publicznej.

§ 8.

Biblioteka używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła w koronie, a w otoku napis Biblioteka Miejska.

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI


Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności miasta.

§ 9.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
- gromadzenie, opracowywanie, ochrona i aktualizacja materiałów bibliotecznych, utrwalonych w dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących miasta i jego społeczności,
- gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych służących zwalczaniu uzależnień i patologii społecznej,
- pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej na terenie miasta. Współpraca z biblioteką powiatową w zakresie organizacji sprawnej sieci informacji na terenie całego powiatu,
- udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców miasta, bez względu n ich wiek, wykształcenie, status społeczny, narodowość, przekonania religijne, w tym chorych i niepełnosprawnych,
- tworzenie i udostępnianie własnych baz danych: fotograficznych, katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych,
- organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo oraz pożądane formy współżycia społecznego,
- współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców miasta i użytkowników Biblioteki,
- ustawiczne doskonalenie kadry i form pracy bibliotecznej stosownie do wymogów współczesności.

§ 10.

Biblioteka może podejmować inne działania dla zaspokojenia potrzeb społeczności miasta i realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

 

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA.


§ 11.

1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta.

§ 12.

W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi. Stosunki pracy z pracownikami nawiązuje i rozwiązuje dyrektor.

§ 13.

1. Dyrektor i pracownicy działalności podstawowej oraz administracji winni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i wykonywanych zadań, określono odrębnymi przepisami.
2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustala regulamin wynagradzania pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach.

§ 14.

Organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania jej komórek organizacyjnych ustala regulamin organizacyjny, nadany przez Dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii organizatora.

§ 15.

Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 16.

W skład Biblioteki wchodzą:
1. Biblioteka Centralna w Lędzinach ul. Lędzińska 86.
2. Filia nr 1 Lędziny ul. Hołdunowska 39.

§ 17.

Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia, funkcje, zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa.

 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI.

§ 18.

1. Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez organizatora.
2. Biblioteka sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
3. Przychodami Biblioteki są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
4. Organizator przekazuje Bibliotece środki finansowe w formie dotacji:
1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
3) celowej na realizację wskazanych działań i programów.
5. Wartość majątku Biblioteki odzwierciedla fundusz Biblioteki, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla Biblioteki.
6. Wydatki na całkowitą działalność Biblioteki pokrywane są z przychodów.
7. Biblioteka może pobierać opłaty za swoje usługi według zasad określonych w regulaminie korzystania z Biblioteki w zakresie dopuszczalnym przez ustawę o bibliotekach, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.
8. Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki podlega zatwierdzeniu przez Radę Miasta, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.
9. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego poprzedza badanie pod względem formalnorachunkowym dokonanym przez pracownika kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta pod warunkiem, iż nie podlega ono badaniu na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.

§ 19.

1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą godnie z obowiązującymi przepisami, obejmująca m.in.:
- dzierżawę lub wynajem pomieszczeń,
- usługi reprograficzne (kserograficzne, poligraficzne i inne),
- organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych innych niż właściwe dla statutowych zadań Biblioteki,
- realizację imprez zleconych,
- działalność reklamową i promocyjną.
2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe.

§ 20.

Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie praw i obowiązków finansowych oraz majątkowych odpowiedzialny jest Dyrektor.

 

V. PRZEPISY KOŃCOWE.


§ 21.

Statut nadaje Rada Miejska.

§ 22.

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach
Data utworzenia:2015-09-01
Data publikacji:2015-09-01
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2663