Miejska Biblioteka Publiczna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach
ul. Lędzińska 86
43-140 Lędziny
telefon: (0 32) 216 75 09

Dyrektor: Joanna Wicik
e-mail: dyrektor@bibliotekaledziny.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Paweł Lis

 

Godziny otwarcia

 • od poniedziałku do środy: od 11.00 do 18.00
 • czwartek: od 11.00 do 18.00 (praca wewnętrzna)
 • piątek: od 11.00 do 18.00
 • pierwsza sobota w miesiącu: od 9.00 do 13.00

Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach jest samorządową instytucją kultury, która służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności miasta. Organizatorem biblioteki jest miasto Lędziny, które zapewnia warunki jej działalności i rozwoju na poziomie odpowiadającym jej zadaniom i wymogom współczesności. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez gminę miejską Lędziny i posiada osobowość prawną.

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. W zakresie merytorycznym i szkoleniowym biblioteka korzysta z pomocy biblioteki powiatowej. W sprawach wykraczających poza możliwości organizacyjne biblioteki powiatowej może bezpośrednio korzystać z pomocy Biblioteki Śląskiej, pełniącej w województwie śląskim ustawowe funkcje właściwe dla wojewódzkiej biblioteki publicznej.

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan działalności, kierując się zasadami efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystania. Przychodami są dotacje budżetowe, wypracowane środki własne, dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób prawnych i fizycznych, a także wpływy z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wydatki na całkowitą działalność biblioteki pokrywane są z przychodów.

Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania placówki sprawuje burmistrz miasta, który stoi na czele biblioteki i powołuje oraz odwołuje jej dyrektora. Organizację wewnętrzną biblioteki oraz zakres działania jej komórek organizacyjnych ustala regulamin organizacyjny.

Do głównych zadań realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną należy:

 • gromadzenie, opracowywanie, ochrona i aktualizacja materiałów bibliotecznych, utrwalonych w dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących miasta i jego społeczności,
 • gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych służących zwalczaniu uzależnień i patologii społecznej,
 • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej na terenie miasta,
 • współpraca z biblioteką powiatową w zakresie organizacji sprawnej sieci informacji na terenie całego powiatu,
 • udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców miasta, bez względu n ich wiek, wykształcenie, status społeczny, narodowość, przekonania religijne, w tym chorych i niepełnosprawnych,
 • tworzenie i udostępnianie własnych baz danych: fotograficznych, katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych,
 • organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo oraz pożądane formy współżycia społecznego,
 • współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców miasta i użytkowników biblioteki,
 • ustawiczne doskonalenie kadry i form pracy bibliotecznej stosownie do wymogów współczesności.

Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych. W skład biblioteki wchodzą:

Biblioteka Centralna w Lędzinach

ul. Lędzińska 86 , 43-140 Lędziny
tel.: (0 32) 216 75 09
e-mail: centrala@bibliotekaledziny.pl

 

Filia nr 1

ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny
tel.: (0 32) 326 68 87
e-mail: filia@bibliotekaledziny.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach
Data utworzenia:2015-09-01
Data publikacji:2015-09-01
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:3190